รับนำเข้าสินค้าจากจีน

ของต้องห้าม และต้องกำกัด ในการนำเข้าราชอาณาจักร

ของต้องห้ามนำเข้ามาราชอาณาจักรก่อนรับนำเข้าสินค้าจากจีน ถือของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามายังราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการส่งผ่านด้วย หากมีการรับนำเข้าสินค้าจากจีนที่มีกำหนดห้ามเข้ามา จะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย ซึ่งตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการรับนำเข้าสินค้าจากจีน มีดังต่อไปนี้ ของต้องห้าม วัตถุลามก  การนำเข้าและส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ

Read More