ของต้องห้าม และต้องกำกัด ในการนำเข้าราชอาณาจักร

รับนำเข้าสินค้าจากจีน

ของต้องห้ามนำเข้ามาราชอาณาจักรก่อนรับนำเข้าสินค้าจากจีน ถือของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามายังราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการส่งผ่านด้วย หากมีการรับนำเข้าสินค้าจากจีนที่มีกำหนดห้ามเข้ามา จะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย ซึ่งตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการรับนำเข้าสินค้าจากจีน มีดังต่อไปนี้

ของต้องห้าม

 • วัตถุลามก 

การนำเข้าและส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ

 • สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ
 • ยาเสพติดให้โทษ
 • เงินตรา พันธบัตร ฯลฯ

เงินตรา พันธบัตร เอกสารใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลง เหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม

 • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 

แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 • สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
 • สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

ของต้องกำกัด 

ของต้องกำกัด หมายถึง สินค้าที่มีกฎหมายกำหนดควบคุมว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย หรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น ผู้ใดนำของต้องกำกัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักร โดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย 

ตัวอย่างสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า สินค้าที่มีมาตรการส่งออก สินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้า 

ประเภท/หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต

 • พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ / หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต : กรมศิลปากร http://nsw.finearts.go.th
 • อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน / หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dopa.go.th
 • พืชและส่วนต่างๆของพืช / หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต : กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th
 • สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ / หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต : กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th
 • อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม / หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th
 • ชิ้นส่วนยานพาหนะ/ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต : กระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th
 • บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต : กรมสรรพสามิต www.excise.go.th
 • เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม / หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  www.nbtc.go.th

อย่างไรก็ตาม ก่อนรับนำเข้าสินค้าจากจีน จะต้องตรวจสอบข้อมูลสินค้าการนำเข้าที่กล่าวไปข้างต้นในเรียบร้อนถี่ถ้วน ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลัง